SKOLANS PROFIL

GRUNDPRINCIPER & PROFIL

Kärlek som grund
Ordning som stöd
Framsteg som mål

Utmärkande för Enskilda Gymnasiet är att vi fokuserar på några få principer – kunniga lärare som tydligt leder undervisningen; ambitiösa elever som aktivt deltar i lärandet; arbetsro; god gemenskap, ett tillitsfullt klimat och högt satta mål. Det underlättar för inlärning.

Enskilda Gymnasiet strävar i sitt arbete efter att eleverna ska uppnå de högre kunskapskraven och kunna mer än vad läroplanen föreskriver. Vi vill att våra elever ska ha ett försprång när de börjar läsa på gymnasiet, eller fortsätter sina studier vid universitet i Sverige eller utomlands.

Vi har verksamhet i ett hus i Tegnérlunden 5, en plats där vi vill att man ska kunna känna sig trygg och glad och omges av förståelse och vänner. Eftersom vi är en relativt liten skola har elever, lärare och skolledning nära till varandra. Det skapar trygghet och stort engagemang. 
Vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt. Vi gör vårt bästa och bryr oss om varandra.
Enskilda Gymnasiet är en skola med god ordning och tydliga ordningsregler. Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå högt uppsatta mål. Varje elev på skolan skriver på ett kontrakt, som innebär att eleven åtar sig att följa skolans regler. Med ordning som stöd ska alla kunna lyssna på läraren utan att distraheras av mobiltelefoner, eller av att någon kommer för sent, eller småpratar.

Undervisningstiden är viktig. På Enskilda Gymnasiet värnar vi om en hel skoldag med lärarledda lektioner. Eftersom våra undervisningstimmar är viktiga, ställer vi höga krav på närvaro. I undervisningen tror vi på att läraren ska fortsätta ha en central roll och vägleda eleverna till fördjupade kunskaper. I engelska och matematik har vi mindre undervisningsgrupper för att kunna se den enskilde eleven.

Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. Det är skälet till att de högre kurserna i matematik och engelska på gymnasiet är obligatoriska. Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till det gymnasium man önskar och till de bästa universiteten i världen. 
Vi förbereder eleven för vidare studier och arbete utomlands. Eleven fördjupar sig i engelska och kurser ges i franska, spanska och tyska i alla år till och med steg 5. Möjlighet ges att läsa två moderna språk samtidigt. Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad. Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk. Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa. I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens sociala och kreativa sida erbjuder vi kurser i form och design, scenisk gestaltning, kör- och solosång.

Vi tar extra stor hänsyn till nya elever på skolan. År 7 i grundskolan och år 1 på gymnasiet har sin skolstart två dagar tidigare, för att lära känna skolan, mentorn och de nya klasskamraterna.

Våra värderingar är viktiga för oss och vår gemensamma uppfattning är att vi ska vara vänliga mot varandra och bete oss på ett sätt som aldrig ska upplevas sårande. Vi delar uppfattningen om att respektera varandra, hjälpa varandra och samarbeta. Det bidrar till en inlärningsmiljö som är trygg och motiverande.

Enskilda Gymnasiet är en väletablerad friskola med stort engagemang. Skolan grundades 1913 och drivs av föräldrarna genom Föreningen Enskilda Gymnasiet. Tillsammans med aktiva föräldrar, som delar vår syn på lärande och ordning, uppnår vi våra kunskapsmål lättare.

Enskilda Gymnasiets utbildning är avgiftsfri.
Enskilda Gymnasiet drivs inte i vinstsyfte.

HISTORIK

ENSKILDA GYMNASIETS HISTORIA

Allt började med en stark tro på höga ambitioner

Enskilda Gymnasiet grundades 1913 av några läroverkslärare i Stockholm. Avsikten var att erbjuda plats åt elever som av olika skäl inte passade in i den offentliga skolan. Skolan tog tidigt pedagogiska initiativ, bland annat betonades motivationens betydelse och vikten av en undervisning som utgick från varje enskild elev som individ.

1973 flyttade skolan in i den nuvarande skolbyggnaden vid Tegnérlunden, i det hus som tidigare inhyste Wallinska skolan och ritades av Hagströmer & Ekman 1906. Tidigare låg skolan vid Biblioteksgatan 32.

Skolan hade under alla år drivits som ett av lärare ägt aktiebolag. Sedan våren 1976 drivs den som en ideell förening - Föreningen Enskilda Gymnasiet. Föreningen ägs av en föräldraförening vid skolan som utser styrelse och rektor. Genom att föräldrarna äger skolan har skolan kunnat utnyttja föräldrarnas kompetens och kapacitet att utveckla/förbättra skolans utbildningsverksamhet till dess nuvarande höga nivå. 1977 kunde ett samarbete med Carlssons Skola inledas då ett högstadium inrättades i lokalerna vid Tegnérlunden. Högstadiet slogs senare samman med gymnasiet och idag bedrivs gymnasie- och grundskoleutbildning under det gemensamma namnet Enskilda Gymnasiet.

ORGANISATION

Enskilda Gymnasiets organisation

Rektor

Pia Mörk Ahlberg
rektor@enskildagymnasiet.se

Biträdande rektor - högstadiet

Johanna Meilink Friberg
johanna.meilinkfriberg@enskildagymnasiet.se

Biträdande rektor - gymnasiet

Rebecca Aineskog
rebecca.aineskog@enskildagymnasiet.se

Ordförande

Leendert Venema
leendert.venema@enskildagymnasiet.se

Valberedning

Mikael Norr
Sara Alsén
Sara Haasmark
Marie Höft

Revisorer

Christina Kallin Sharpe
Eva Reman

Lärarrepresentanter i styrelsen

Erik Kjellman
Anders Florén

Ledamöter

 Joakim Lidfeldt
Beata Megyesi
Erika Åslund
Monalotte Theorell Christofferson
Patrik Bjärred Andersson 
Clara Block Hane
Leendert Venema
Erik Kjellman
Anders Florén
Pia Mörk Ahlberg

VÄNFÖRENING

FÖRENINGEN EG:S VÄNNER

"För att vidmakthålla den höga trivseln i skolan och den höga nivån på skolverksamheten"

Föreningen EG:s vänner bildades våren 2013 och har till främsta uppgift att stötta Enskilda Gymnasiets skola ekonomiskt, för att vidmakthålla den höga trivseln i skolan och den höga nivån på skolverksamheten. 

Kontakt

Har ni frågor eller vill hjälpa till, kontakta:
vanforeningenenskildagymnasiet@gmail.com

DONATIONER & BIDRAG

Enskilda Gymnasiet tar emot donationer och bidrag på:

Bankgiro 922-5087