skolans profil

grundprinciper & profil

Kärlek som grund
Ordning som stöd 
Framsteg som mål

Utmärkande för Enskilda Gymnasiet är att vi fokuserar på några få principer – kunniga lärare som tydligt leder undervisningen; ambitiösa elever som aktivt deltar i lärandet; arbetsro; god gemenskap, ett tillitsfullt klimat och högt satta mål. Det underlättar för inlärning.

Det övergripande målet för Enskilda Gymnasiet är att positionera sig som bästa skola avseende slutbetyg. Enskilda Gymnasiet strävar i sitt arbete efter att eleverna ska uppnå de högre kunskapskraven och kunna mer än vad läroplanen föreskriver. Vi vill att våra elever ska ha ett försprång när de börjar läsa på gymnasiet, eller fortsätter sina studier vid universitet i Sverige eller utomlands.

Vi har verksamhet i ett hus i Tegnérlunden 5, en plats där vi vill att man ska kunna känna sig trygg och glad och omges av förståelse och vänner. Eftersom vi är en relativt liten skola har elever, lärare och skolledning nära till varandra. Det skapar trygghet och stort engagemang.
Vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt. Vi gör vårt bästa och bryr oss om varandra.
Enskilda Gymnasiet är en skola med god ordning och tydliga ordningsregler. Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå högt uppsatta mål. Varje elev på skolan skriver på ett kontrakt, som innebär att eleven åtar sig att följa skolans regler. Med ordning som stöd ska alla kunna lyssna på läraren utan att distraheras av mobiltelefoner, eller av att någon kommer för sent, eller småpratar.

Undervisningstiden är viktig. På Enskilda Gymnasiet värnar vi om en hel skoldag med lärarledda lektioner. Eftersom våra undervisningstimmar är viktiga, ställer vi höga krav på närvaro. I undervisningen tror vi på att läraren ska fortsätta ha en central roll och vägleda eleverna till fördjupade kunskaper. I engelska och matematik har vi mindre undervisningsgrupper för att kunna se den enskilde eleven.

Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. Det är skälet till att de högre kurserna i matematik och engelska på gymnasiet är obligatoriska. Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till det gymnasium man önskar och till de bästa universiteten i världen. 
Enskilda Gymnasiet
Vi förbereder eleven för vidare studier och arbete utomlands. Eleven fördjupar sig i engelska och kurser ges i franska, spanska och tyska i alla år till och med steg 5. Möjlighet ges att läsa två moderna språk samtidigt. Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad. Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk. Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa. I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens sociala och kreativa sida erbjuder vi kurser i form och design, scenisk gestaltning, kör- och solosång.

Vi tar extra stor hänsyn till nya elever på skolan. År 7 i grundskolan och år 1 på gymnasiet har sin skolstart två dagar tidigare, för att lära känna skolan, mentorn och de nya klasskamraterna.

Våra värderingar är viktiga för oss och vår gemensamma uppfattning är att vi ska vara vänliga mot varandra och bete oss på ett sätt som aldrig ska upplevas sårande. Vi delar uppfattningen om att respektera varandra, hjälpa varandra och samarbeta. Det bidrar till en inlärningsmiljö som är trygg och motiverande.

Enskilda Gymnasiet är en väletablerad friskola med stort engagemang. Skolan grundades 1913 och drivs av föräldrarna genom Föreningen Enskilda Gymnasiet. Tillsammans med aktiva föräldrar, som delar vår syn på lärande och ordning, uppnår vi våra kunskapsmål lättare.

Enskilda Gymnasiets utbildning är avgiftsfri.
Enskilda Gymnasiet drivs inte i vinstsyfte.