Samhällsvetenskaps-
programmet

Om programmet

Samhället och människan,
utmaningar och lösningar

På Samhällsvetenskapsprogrammet får eleven lära sig hur samhället fungerar. Intresset för människan och hennes verksamhet är central och i utbildningen övas förmågan att finna och analysera samband, formulera problem och föreslå lösningar. Att tolka, förstå och förklara är viktiga moment.
Vi förbereder eleven för studier vid universitetet. Eleverna på Enskilda Gymnasiet ska känna att de är väl förberedda för studier efter gymnasiet. Vi arbetar för att ge eleverna ett stort kunskapsförråd och en gedigen grund att stå på. Det är anledningen till att de högre kurserna i engelska och matematik är obligatoriska på Enskilda Gymnasiet.

Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad. Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk. Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa. I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens sociala och kreativa sida, erbjuder vi kurser i form och design, scenisk gestaltning och kör- och solosång.

Undervisningstiden är viktig och håller hög kvalitet. På Enskilda Gymnasiet har vi hög lärartäthet och hel skoldag med lärarledda lektioner. Eftersom våra undervisningstimmar är viktiga, ställer vi höga krav på närvaro. I engelska och matematik har vi mindre undervisningsgrupper för att kunna se den enskilde eleven. 
Enskilda gymnasiet är en skola med god ordning och tydliga ordningsregler. Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå högt uppsatta mål. På Enskilda Gymnasiet går elever som vill göra sitt bästa och här arbetar lärare som stöttar eleven i sin strävan att uppnå goda kunskaper och goda resultat.

Vi håller på traditioner. Enskilda Gymnasiet har en lång historia och ligger i en vacker byggnad från 1913 vid Tegnérlunden. Våra elever deltar i flera idrottsutbyten med andra skolor och varje jul och sommar samlas hela skolan och föräldrarna i kyrkan för att fira en stämningsfull avslutning.

Enskilda Gymnasiet är inte en vinstdrivande skola.

Ämnen

Ämnesuppdelningen består av obligatoriska ämnen som läses gemensamt samt av individuella val som eleven själv väljer till.

Gemensamma ämnen

Engelska
Engelska Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Engelska

Som elev på Enskilda Gymnasiet har du förmånen att läsa gymnasiets alla tre kurser i engelska då detta är en del av vår profil. På skolan arbetar vi med elevaktiva arbetssätt och erbjuder stor variation i undervisningen och har fokus på att alla våra elever skall vara väl förberedda inför studier vid universitet och högskolor runt om i världen. Vi har på skolan en fin tradition av elever som kommer in på högt rankade universitet så som Oxford University, Cambridge University och Ivy League-universiteten i USA och våra elever är, efter tre år på EG, väl förberedda för att möta studier som helt sker på engelska.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla språkets alla olika delar men vi lägger extra fokus på läsandet och skrivandet i samtliga kurser. Detta innebär bland annat att du som elev läser flera romaner under kursens gång – allt ifrån de gamla klassikerna, som utgör en kraftfull stomme i vår undervisning, till nyutkommen litteratur.

Vi är fyra lärare på tre klasser vilket innebär att du som elev går i en mindre grupp och därmed får mer tid i klassrummet till hjälp och till att träna och utveckla din muntliga kompetens. Vid behov sker nivågruppering av klasserna.
Filosofi
Filosofi Samhällsvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Filosofi

I filosofiundervisningen studerar vi de frågor som filosofer under skilda tidsepoker funderat över:
Vad finns?
Vad kan jag veta?
Vad bör jag göra?
Vad är meningen med livet? 

Kursen innefattar även ett avsnitt som behandlar språkfilosofi och argumentationsanalys. Viss frihet finns för eleverna att välja avsnitt som behandlar exempelvis satslogik, vetenskapsteori, politisk filosofi och/eller feministisk filosofi.

I filosofiundervisningen eftersträvas en kombination av filosofistudium och filosoferande. Eleven uppmuntras till frågvishet gentemot vad som sägs i klassen, både av kamrater och lärare. Detta skapar förutsättningar för ett lärande, som grundar sig på ett kritiskt förhållningssätt, men som också innebär ett aktivt och intensivt läsande och lyssnande.

Kurskod: FIOFIO01
Poäng: 50 p
Geografi
Geografi Samhällsvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Geografi

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.

Endast Samhällsvetarna läser Geografi 1 och Geografi 2 kan anordnas som individuellt val om tillräckligt stort intresse finns.

Geografi 1, 100 poäng, GEOGEO01.
Geografi 2, 100 poäng, GEOGEO02.
Historia
Historia Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Historia

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Undervisningen i historia på EG syftar till att eleverna breddar och fördjupar sitt historiemedvetande. Vi använder historisk metod, samt källkritik och undersöker olika tolkningar och perspektiv på det förflutna och dess förändringsprocesser.

Historia 1b är obligatoriskt för alla elever i årskurs 2 på gymnasiet. Samhällsvetarna läser dessutom Historia 2a. 

Historia 1b, 100 poäng, HISHIS01b
Historia 2a, 100 poäng, HISHIS02a
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Läs mer om idrott och hälsa på Skolverkets hemsida.
Internationell ekonomi
Samhälle - Internationell ekonomi Enskilda Gymnasiet

Internationell ekonomi

I denna kurs fördjupar vi oss om ekonomins historia och utveckling fram till idag. Internationell handel och ekonomi, samt deras aktörer och olika teorier om detta. Den internationella ekonomins effekter för länders välfärd och miljön är viktigt. Resurser, valuta, finansmarknader, transnationella företag, affärskultur och EU är andra centrala begrepp.

Kurskod: SAMINE0
Poäng: 100 p
Matematik
Matematik Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Matematik

Utbildningen syftar till att eleverna skall uppleva glädje i att utveckla sin matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem. På detta sätt vill vi få eleven att erfara matematikens skönhet och logik. Vår målsättning är även att alla elever skall tycka att ämnet är roligt, meningsfullt och viktigt för fortsatta studier och för livet efter skolan.

Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på de kunskaper eleverna uppnått i grundskolan och innebär en breddning och fördjupning av ämnet. 

Utbildningen syftar till att ge goda kunskaper för fortsatta studier. Utbildningen i matematik syftar också till att eleverna skall kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem - både muntligt och skriftligt. Detta för att självständigt kunna ta ställning i frågor som är viktiga både för dem själva och samhället, t.ex. etiska frågor och miljöfrågor. Gymnasiekurserna ger en god grund i arbete med statistik, och tar också upp de olika problem som finns kring redovisning av statistik i t ex media. 

I slutet av varje kurs görs ett nationellt prov.

Kurserna som ges på det naturvetenskapliga programmet heter Matematik 1c, 2c, 3c, 4 och 5.
Kurskoderna är MATMAT01c-MATMAT05.

Kurserna som ges på samhällsprogrammet heter Matematik 1b, 2b, 3b, 4
Kurskoderna är MATMAT01b, MATMAT02b, MATMAT03b, MATMAT04 (den sista ges som individuellt val).

Samtliga kurser omfattar 100 poäng.
Naturkunskap
Naturkunskap Samhällsvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Naturkunskap 1b

På EG läser eleverna på Samhällsprogrammet Naturkunskap 1b 100p i årskurs 2.

I undervisningen varvas tre lärarledda helklasslektioner med ett laborationspass i halvklass varje vecka. Laborationer intar en central plats för begreppsbildningen. Exkursioner med praktiska tillämpningar är ett sätt att öka medvetenheten inom miljö- och naturskyddsfrågor.

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

- Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

- Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

- Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

- Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

- Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

- Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

- Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

- Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Kurskod: NAKNAK01b
Poäng: 100
Psykologi
Bild-Form och design Enskilda Gymnasiet

Psykologi 1

Alla elever på S-programmet läser psykologkursen.

I ämnet psykologi studerar vi olika synsätt på människans beteende och psykiska utveckling.

Vi studerar socialpsykologi och hur vi kan tillämpa våra kunskaper i verkligheten.

Ni får en grundkunskap i ämnet. Vi arbetar både traditionellt med redovisningar och förhör och med fördjupningar i form av grupparbeten. Vi använder en lärobok och läser fördjupningstexter, ser filmer och diskuterar.

Vi ser gärna att föräldrar eller andra intresserade deltar och delger oss av sin kunskap.

Kurskod: Psykologi 1
Poäng: 50 p
Religionskunskap

Religionskunskap

Alla elever i åk 3 läser religionskunskap Re 1201 50p. S-klassen fortsätter med 50p RELREL02.

I åk 3 studerar de stora världsreligionerna. Vi studerar likheter och olikheter, ser hur religionerna tillämpas i praktiken.

Vi studerar etik och tolkningar av de olika etiska modellerna. Vi besöker någon religiös institution eller museum. Vi arbetar med att se religionens koppling till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet

För S3 finns tid till fördjupningar om nyreligiösa rörelser, etik och livsåskådningar.
Religionskunskap Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet
Samhällskunskap
Samhällskunskap Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Samhällskunskap

I På Enskilda Gymnasiet handlar samhällskunskap om att få förståelse för vår omvärld.

Genom att använda sig av olika begrepp, teorier, modeller och metoder kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Politiska, sociala och ekonomiska problem samt frågor om makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna studeras under kurserna.

Både natur- och samhällsvetenskapsprogrammet läser Samhällskunskap 1. Det går även att läsa en mängd fördjupningar där olika samhällsfrågor studeras på en mer avancerad nivå.

Samhällsvetenskapsprogrammet läser också Samhällskunskap 2 och 3 samt Internationell Ekonomi obligatoriskt. De kan även välja till Internationella Relationer och Naturvetenskapsprogrammet kan läsa både Internationella Relationer och Internationell Ekonomi som individuellt val.

Vi arbetar med varierande examinationsformer alltifrån rollspel, seminarier, debatter och vetenskapliga rapporter för att eleverna skall bli väl förberedda för högre studier. Vi ordnar spännande studiebesök och får besök av inspirerande gästföreläsare.

Kurskod: SAMSAM01b, SAMSAM02, SAMSAM03, SAMINE0, SAMINR0
Poäng: Samhällskunskap 1 100p, Samhällskunskap 2 100p, Samhällskunskap 3 100p 
Svenska
Svenska Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Svenska

- fyra lärarledda lektioner i veckan, varav en halvklass i åk. 1
- undervisning ges alla terminer under tre år
- nära samarbete med skolans bibliotek och speciallärare
- teater- och författarbesök
- litteraturen i centrum
- processinriktat skrivande
- vilja och våga tala

I svenskundervisningen på Enskilda Gymnasiet sätter vi litteraturen i centrum. Genom litteraturläsningen får våra elever möjlighet att lära känna sig själva, sin samtid och det sammanhang som vi befinner oss i. Våra elever läser både modern och klassisk litteratur. Som en självklar del av ämnet har vi också återkommande författarbesök. Under det senaste året har våra elever bland andra träffat Jonas Hassen Khemiri, Dilsa Demirbag-Sten, Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg. 

Litteraturläsning är en viktig källa för elevernas skrivande. Det är genom läsandet som eleverna utvecklar sitt skrivande. På Enskilda Gymnasiet tränas elevernas skrivförmåga, så att de ska kunna använda sitt skriftspråk för både lärande och tänkande i sina studier och därefter i yrkeslivet. Arbetet med det skrivna ordet utgår från skrivprocessen, vilken innebär att texten skapas genom en process av utkast, respons och bearbetning till färdig produkt.

Målet för talundervisningen är att alla våra elever ska vilja och våga tala på varje lektion inte bara i svenska utan även i matematik, engelska, idrott, samhällskunskap, naturkunskap, kemi, biologi och moderna språk. Vi arbetar därför med den klassiska retoriken på ett lekfullt sätt genom drama, debatter och diskussioner. Våra elever lär sig behärska retorikens grunder för att bli övertygande talare i yrkeslivet, till vardags och till fest. Det vill säga i alla sammanhang där deras talförmåga ska användas. 

Kurskod: SVESVE01-03.
Poäng: 100 vardera för svenska 1, 2 och 3

Individuella val

Bild - Form och design
Bild-Form och design Enskilda Gymnasiet

Form och design

Vill du få en ingångsblick i en rad olika yrken där färg och form är grunderna och problemlösningar är huvudfokus?

Ämnet form och design behandlar formgivning av produkter och miljöer, samt användning av dessa för en bestämd funktion och estetiskt uttryck. Inom processprojekt behandlar vi i kursen områden som arkitektur, formgivning, illustration, grafisk design, mönsterproduktion och inredningsdesign. Vi tecknar, målar, skulpterar, bygger modeller, kombinerar digitala uttrycksmedel med färg och formtekniker med stort fokus på process från idé till färdig produkt.

- Där du nu sätter dina tidigare bild, färg och form kunskaper i spinn på nytt.

Kursledare: Linda Bendelin. 

Bildena visar elevarbeten och delmoment från kursen 2015/2016:
Data
Data Enskilda Gymnasiet

Programmering

Kursen skall ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Kursen skall även ge kunskaper om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk. Kursen skall också ge grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik.

Kurskod: DTR1207
Poäng: 50
Hälsa

Mental träning

Läs mer om hälsa på Skolverkets hemsida.
Idrott och hälsa - 1 specialicering, 2, 2 specialicering

Idrott och hälsa

Läs mer om idrott och hälsa på Skolverkets hemsida.
Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2
Idrott och hälsa 2 - specialisering
Matematik
Matematik 4 Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Matematik 4

Matematik 4 bygger vidare på Matematik 3b eller 3c och innehåller trigonometri och differential- och integralkalkyl. Kursen utgör lämplig grund för fortsatta studier inom såväl beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap som inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Kursen är obligatorisk i det naturvetenskapliga programmet, och ges som ett individuellt val för det samhällsvetenskapliga programmets tredje årskurs.

Kurskod: MATMAT04
Poäng: 100
Huvudlärare: Andreas Rung
Moderna språk, steg 1–6
Moderna språk steg 1-6 Enskilda Gymnasiet

Moderna språk

Att behärska ett språk är roligt, berikande och oerhört viktigt i dagens internationella samhälle.
Språk - nyckeln till världen
Våra elever, som kommer att leva och arbeta i en internationell miljö, behöver goda kunskaper i minst ett språk till förutom engelskan. Därför erbjuder vi dig allt från nybörjarkurser till de mest avancerade kurserna som finns inom det svenska skolsystemet i franska, spanska och tyska.

I undervisningen skapar lärare och elever ett stimulerande och kreativt inlärningsklimat med moderna läromedel, dagstidningar, nyheter och Internet. Vi studerar och diskuterar intressanta och aktuella händelser, gör djupdykningar i litteraturen och lär oss om samhällsförhållandena i målspråksländerna. Mycket tid ägnas åt kommunikativa övningar.

Vägen till ett språk är ibland mödosam, men glädjen att kunna kommunicera med andra människor är den stora belöningen.

De moderna språken -– tyska, franska och spanska – är uppdelade i 6 steg. Varje steg motsvarar 100 poäng och läses under ett år.

I årskurs 1 fortsätter du med ditt moderna språk från högstadiet, moderna språk 3. Inom ramen för det individuella valet kan du också läsa ett nybörjarspråk, moderna språk 1.

På Enskilda Gymnasiet finns möjlighet att nå en mycket hög nivå i språkstudierna.
Musik - Körsång
Musik - Körsång Enskilda Gymnasiet

Körsång

Gymnasiekören på EG är ett mycket populärt tillval. Vi använder oss främst av olika stilar inom popgenren, soul, gospel osv. I samband med Lucia och avslutningar blir det förstås även en hel del traditionella sånger.

Under höstterminen ses vi regelbundet för körövningar medan våren är koncentrerad till en mycket uppskattad körhelg. På detta sätt når vi långt med gymnasiekören under ett läsår, regelbundenheten under hösten som svetsar samman den så viktiga körklangen och intensivhelgen på våren som hjälper till att verkligen gå på djupet. Viktiga hållpunkter för kören är Lucia och avslutningshögtiderna, det händer att vi även har lunchkonsert i skolans aula inför skolkamraterna.

Mål och beskrivning
Kursen ska stimulera sångglädje och ge kännedom om körmusik. Kursen ska ge tillfälle att utveckla lyssnarförmågan i samklang, intonation och gestaltning samt träning i att anpassa stämman i en musikalisk helhet. Körkursen finns i tre steg. 

Körsång
Körsång 1: valbar årkurs 1, 2 och 3
Kurskod: MUSKÖS01

Körsång 2: valbar år 2 och 3.
Kurskod: MUSKÖS02
Förkunskap: Körsång 1.

Poäng: 100p vardera
Musik - Solosång
Musik - Solosång Enskilda Gymnasiet

Solosång

Vill du våga stå på scen? Träna på att sjunga solo? Vill du lära dig att skriva dina egna låtar?

Solosång är en kurs som man bara hittar motsvarighet till på estetprogrammet. Under höstterminen är inriktningen scen och framförande. Det hela rör sig om sångundervisning i grupp där man får öva upp sin scenvana och sångteknik. Under våren är inriktningen låtskrivande. Hur är sånger i popgenren i regel uppbyggda och hur ska jag göra när jag nu ska skriva min egen?

Redovisning för höstterminen sker i form av lunchkonsert i skolans aula. Vårens redovisning sker i form av en inspelning i skolans Mac-studio.

Kursen ska:
- Öka förmågan att uppleva pop- och rockmusik samt ge glädje och lust till eget skapande.
- Utveckla tilltron till den egna förmågan och främja personlig utveckling, öva intellekt, inlevelse och uttrycksförmåga samt stimulera intresse och kreativitet.
- Ge grundläggande teknisk träning för pop- och rocksång.
- Ge viss kännedom om röstens fysiologi samt introducera för genren musikaliska begrepp och termer.
- Ge kunskap om mikrofonteknik och till viss del ljudutrustning.
- Ge träning att agera på scen.
- Utveckla sång och samspel i grupp men också som solist i band.
- Ge viss kunskap om komposition inom popgenren.


Samhälle - Internationella relationer
Samhälle - Internationella relationer Enskilda Gymnasiet

Internationella relationer

I denna kurs fördjupar vi oss om den moderna internationella politiken. Vi ser hur olika aktörer och deras mål och medel samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik.

Vi studerar historiska och samtida konflikter, samarbeten, institutioner, mänskliga rättigheter och globaliseringen, samt olika teorier.

Kurskod: SAMINR0
Poäng: 100 p 
Teater - Scenisk gestaltning 1
Teater - Scenisk gestaltning 1 Enskilda Gymnasiet

Scenisk gestaltning 1

Kursen riktar sig till elever i årskurs 1, 2 och 3, både med och utan teatererfarenhet. Under terminens gång ges lektioner i grundläggande skådespelarövningar, som syftar till att träna eleverna i sin röst, kropp, improvisation och koncentration. I slutet av kursen kommer eleverna att sätta upp en teaterföreställning på en teaterscen i Stockholm. Publiken kommer att bestå av elever och lärare i skolan, föräldrar och vänner. Att träna sig på att möta en publik, innebär att utveckla färdighet och medvetenhet i användning av sin röst och kropp, vilket har betydelse för både andra skolämnen men även för senare yrkesutövande.

Eleverna får även en introduktion till teaterns olika delar såsom exempelvis manus, scenografi och kostym. 
Teater - Scenisk gestaltning 2

Scenisk gestaltning 2

Kursen bygger till stora delar på scenisk gestaltning 1.

Förutom att alla gör en individuell analys av sin karaktär arbetar vi med att se helheten i produktionen.

Dessutom får eleverna i grupp ta ansvar för ett uttrycksområde i det sceniska arbetet. T.ex. Scenografi, kostym, mask ljus och ljud.
Teater - Scenisk gestaltning 3

Scenisk gestaltning 3

Vår kurs ger möjligheten att få en större och fördjupad insikt i hela pjäsproduktionen, från kollationering till premiär. Eleverna arbetar kreativt med att förstärka samspelet i teatergruppen samt hittar kombinationer av olika uttrycksområden i pjäsprocessen.

Kursen har även ett dramaturgiskt inslag där tyngdpunkten är att sätta in pjäsen i ett historiskt sammanhang.
Estetisk kommunikation

Estetisk kommunikation

Kursen riktar sig till elever i årskurs 1, 2 och 3 och som är intresserade av en kreativ och estetiskt inriktad kurs där den egna nyfikenhet och processen står i fokus. Estetisk kommunikation syftar till att lära elever att kommunicera via och förstå estetiska uttrycksmedel, såsom exempelvis konst, fotografi, reklam, teater och musik. Eleverna tränar sina förmågor att förstå, sända och ta emot olika typer av kulturella och samhälleliga budskap bland annat i syfte att påverka rådande utveckling inom dessa områden.
Ladda ned sammanfattning av individuella val och poäng.
Gymnasium na

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma ämnen Inriktning samhällsvetenskap Programfördjupning Individuellt val + gymnasiearbete
1150 p 300 p 450 p 300 p 200 + 100 p
Engelska
- En 5 100
- En 6 100
Historia
- Hi 1b 100
Idrott och hälsa
- Idr 1 100
Matematik
- Ma 1b 100
- Ma 2b 100
Naturkunskap
- Nk 1b 100
Religionskunskap
- Re 1 50
Samhällskunskap
- Sh 1b 100
Svenska
- Sv 1 100
- Sv 2 100
- Sv 3 100
Moderna språk
- Mo spr 200
Filosofi
- Filosofi 1 50
Psykologi
- Psykologi 1 50


Geografi
- Ge 1 100
Historia
- Historia 2 100
Religionskun.
- Re 2 50
Samhällskun.
- Sh 2 100
- Sh 3 100Engelska
- En 7 100
Matematik
- Ma 3b 100
Samhällskunskap
- Int ekonomi 100


- Franska
- Tyska
- Spanska
- Design
- Sång
- Körsång
- Scenisk gestaltning
- Estetisk      kommunikation
- Idrott och hälsa 2
- Idrott specialisering
- Mental träning
- Internationella  relationer
- ProgramhanteringSök till gymnasiet