Samhällsvetenskaps-
programmet

Samhället och människan, utmaningar och lösningar

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig hur samhället fungerar. Intresset för människan och hennes verksamhet är central och i utbildningen övas förmågan att finna och analysera samband, formulera problem och föreslå lösningar. Att tolka, förstå och förklara är viktiga moment.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger en mycket bred utbildning som kan leda dig vidare mot yrken som till exempel advokat, journalist, lärare, bibliotekarie, psykolog, socionom, copywriter eller sjuksköterska.

Ämnen

Gemensamma ämnen

Engelska
Engelska Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Engelska

Som elev på Enskilda Gymnasiet har du förmånen att läsa gymnasiets alla tre kurser i engelska då detta är en del av vår profil. På skolan arbetar vi med elevaktiva arbetssätt och erbjuder stor variation i undervisningen och har fokus på att alla våra elever skall vara väl förberedda inför studier vid universitet och högskolor runt om i världen. Vi har på skolan en fin tradition av elever som kommer in på högt rankade universitet så som Oxford University, Cambridge University och Ivy League-universiteten i USA och våra elever är, efter tre år på EG, väl förberedda för att möta studier som helt sker på engelska.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla språkets alla olika delar men vi lägger extra fokus på läsandet och skrivandet i samtliga kurser. Detta innebär bland annat att du som elev läser flera romaner under kursens gång – allt ifrån de gamla klassikerna, som utgör en kraftfull stomme i vår undervisning, till nyutkommen litteratur.

Vi är fyra lärare på tre klasser vilket innebär att du som elev går i en mindre grupp och därmed får mer tid i klassrummet till hjälp och till att träna och utveckla din muntliga kompetens. Vid behov sker nivågruppering av klasserna.
Filosofi
Filosofi Samhällsvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Filosofi

I filosofiundervisningen studerar vi de frågor som filosofer under skilda tidsepoker funderat över:
Vad finns?
Vad kan jag veta?
Vad bör jag göra?
Vad är meningen med livet? 

Kursen innefattar även ett avsnitt som behandlar språkfilosofi och argumentationsanalys. Viss frihet finns för eleverna att välja avsnitt som behandlar exempelvis satslogik, vetenskapsteori, politisk filosofi och/eller feministisk filosofi.

I filosofiundervisningen eftersträvas en kombination av filosofistudium och filosoferande. Eleven uppmuntras till frågvishet gentemot vad som sägs i klassen, både av kamrater och lärare. Detta skapar förutsättningar för ett lärande, som grundar sig på ett kritiskt förhållningssätt, men som också innebär ett aktivt och intensivt läsande och lyssnande.

Kurskod: FIOFIO01
Poäng: 50 p
Geografi
Geografi Samhällsvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Geografi

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.

Endast Samhällsvetarna läser Geografi 1 och Geografi 2 kan anordnas som individuellt val om tillräckligt stort intresse finns.

Geografi 1, 100 poäng, GEOGEO01.
Geografi 2, 100 poäng, GEOGEO02.
Historia
Historia Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Historia

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Undervisningen i historia på EG syftar till att eleverna breddar och fördjupar sitt historiemedvetande. Vi använder historisk metod, samt källkritik och undersöker olika tolkningar och perspektiv på det förflutna och dess förändringsprocesser.

Historia 1b är obligatoriskt för alla elever i årskurs 2 på gymnasiet. Samhällsvetarna läser dessutom Historia 2a. 

Historia 1b, 100 poäng, HISHIS01b
Historia 2a, 100 poäng, HISHIS02a
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Läs mer om idrott och hälsa på Skolverkets hemsida.
Internationell ekonomi
Samhälle - Internationell ekonomi Enskilda Gymnasiet

Internationell ekonomi

I denna kurs fördjupar vi oss om ekonomins historia och utveckling fram till idag. Internationell handel och ekonomi, samt deras aktörer och olika teorier om detta. Den internationella ekonomins effekter för länders välfärd och miljön är viktigt. Resurser, valuta, finansmarknader, transnationella företag, affärskultur och EU är andra centrala begrepp.

Kurskod: SAMINE0
Poäng: 100 p
Matematik
Matematik Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Matematik

Utbildningen syftar till att eleverna skall uppleva glädje i att utveckla sin matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem. På detta sätt vill vi få eleven att erfara matematikens skönhet och logik. Vår målsättning är även att alla elever skall tycka att ämnet är roligt, meningsfullt och viktigt för fortsatta studier och för livet efter skolan.

Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på de kunskaper eleverna uppnått i grundskolan och innebär en breddning och fördjupning av ämnet. 

Utbildningen syftar till att ge goda kunskaper för fortsatta studier. Utbildningen i matematik syftar också till att eleverna skall kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem - både muntligt och skriftligt. Detta för att självständigt kunna ta ställning i frågor som är viktiga både för dem själva och samhället, t.ex. etiska frågor och miljöfrågor. Gymnasiekurserna ger en god grund i arbete med statistik, och tar också upp de olika problem som finns kring redovisning av statistik i t ex media. 

I slutet av varje kurs görs ett nationellt prov.

Kurserna som ges på det naturvetenskapliga programmet heter Matematik 1c, 2c, 3c, 4 och 5.
Kurskoderna är MATMAT01c-MATMAT05.

Kurserna som ges på samhällsprogrammet heter Matematik 1b, 2b, 3b, 4
Kurskoderna är MATMAT01b, MATMAT02b, MATMAT03b, MATMAT04 (den sista ges som individuellt val).

Samtliga kurser omfattar 100 poäng.
Naturkunskap
Naturkunskap Samhällsvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Naturkunskap 1b

På EG läser eleverna på Samhällsprogrammet Naturkunskap 1b 100p i årskurs 2.

I undervisningen varvas tre lärarledda helklasslektioner med ett laborationspass i halvklass varje vecka. Laborationer intar en central plats för begreppsbildningen. Exkursioner med praktiska tillämpningar är ett sätt att öka medvetenheten inom miljö- och naturskyddsfrågor.

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

- Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

- Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

- Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

- Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

- Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

- Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

- Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

- Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Kurskod: NAKNAK01b
Poäng: 100
Psykologi
Bild-Form och design Enskilda Gymnasiet

Psykologi 1

Alla elever på S-programmet läser psykologkursen.

I ämnet psykologi studerar vi olika synsätt på människans beteende och psykiska utveckling.

Vi studerar socialpsykologi och hur vi kan tillämpa våra kunskaper i verkligheten.

Ni får en grundkunskap i ämnet. Vi arbetar både traditionellt med redovisningar och förhör och med fördjupningar i form av grupparbeten. Vi använder en lärobok och läser fördjupningstexter, ser filmer och diskuterar.

Vi ser gärna att föräldrar eller andra intresserade deltar och delger oss av sin kunskap.

Kurskod: Psykologi 1
Poäng: 50 p
Religionskunskap

Religionskunskap

Alla elever i åk 3 läser religionskunskap Re 1201 50p. S-klassen fortsätter med 50p RELREL02.

I åk 3 studerar de stora världsreligionerna. Vi studerar likheter och olikheter, ser hur religionerna tillämpas i praktiken.

Vi studerar etik och tolkningar av de olika etiska modellerna. Vi besöker någon religiös institution eller museum. Vi arbetar med att se religionens koppling till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet

För S3 finns tid till fördjupningar om nyreligiösa rörelser, etik och livsåskådningar.
Religionskunskap Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet
Samhällskunskap
Samhällskunskap Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Samhällskunskap

I På Enskilda Gymnasiet handlar samhällskunskap om att få förståelse för vår omvärld.

Genom att använda sig av olika begrepp, teorier, modeller och metoder kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Politiska, sociala och ekonomiska problem samt frågor om makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna studeras under kurserna.

Både natur- och samhällsvetenskapsprogrammet läser Samhällskunskap 1. Det går även att läsa en mängd fördjupningar där olika samhällsfrågor studeras på en mer avancerad nivå.

Samhällsvetenskapsprogrammet läser också Samhällskunskap 2 och 3 samt Internationell Ekonomi obligatoriskt. De kan även välja till Internationella Relationer och Naturvetenskapsprogrammet kan läsa både Internationella Relationer och Internationell Ekonomi som individuellt val.

Vi arbetar med varierande examinationsformer alltifrån rollspel, seminarier, debatter och vetenskapliga rapporter för att eleverna skall bli väl förberedda för högre studier. Vi ordnar spännande studiebesök och får besök av inspirerande gästföreläsare.

Kurskod: SAMSAM01b, SAMSAM02, SAMSAM03, SAMINE0, SAMINR0
Poäng: Samhällskunskap 1 100p, Samhällskunskap 2 100p, Samhällskunskap 3 100p 
Svenska
Svenska Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Svenska

- fyra lärarledda lektioner i veckan, varav en halvklass i åk. 1
- undervisning ges alla terminer under tre år
- nära samarbete med skolans bibliotek och speciallärare
- teater- och författarbesök
- litteraturen i centrum
- processinriktat skrivande
- vilja och våga tala

I svenskundervisningen på Enskilda Gymnasiet sätter vi litteraturen i centrum. Genom litteraturläsningen får våra elever möjlighet att lära känna sig själva, sin samtid och det sammanhang som vi befinner oss i. Våra elever läser både modern och klassisk litteratur. Som en självklar del av ämnet har vi också återkommande författarbesök. Under det senaste året har våra elever bland andra träffat Jonas Hassen Khemiri, Dilsa Demirbag-Sten, Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg. 

Litteraturläsning är en viktig källa för elevernas skrivande. Det är genom läsandet som eleverna utvecklar sitt skrivande. På Enskilda Gymnasiet tränas elevernas skrivförmåga, så att de ska kunna använda sitt skriftspråk för både lärande och tänkande i sina studier och därefter i yrkeslivet. Arbetet med det skrivna ordet utgår från skrivprocessen, vilken innebär att texten skapas genom en process av utkast, respons och bearbetning till färdig produkt.

Målet för talundervisningen är att alla våra elever ska vilja och våga tala på varje lektion inte bara i svenska utan även i matematik, engelska, idrott, samhällskunskap, naturkunskap, kemi, biologi och moderna språk. Vi arbetar därför med den klassiska retoriken på ett lekfullt sätt genom drama, debatter och diskussioner. Våra elever lär sig behärska retorikens grunder för att bli övertygande talare i yrkeslivet, till vardags och till fest. Det vill säga i alla sammanhang där deras talförmåga ska användas. 

Kurskod: SVESVE01-03.
Poäng: 100 vardera för svenska 1, 2 och 3

Individuella val

Språk

Moderna språk 5 (tyska, franska, spanska)

Moderna språk 6 (tyska, franska, spanska)

Svenska: Retorik

Musik

Körsång 1-3

Matematik

Matematik specialisering

Samhällsämnen

Internationella relationer

Information och kommunikation 1 och 2

Estetiska ämnen

Scenisk gestaltning 1-2

Estetisk kommunikation 1-2

Design

Idrott och hälsa

Mental träning

Idrott och hälsa 2

Idrott och hälsa specialisering 1 och 2

Gymnasium na

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma ämnen Inriktning samhällsvetenskap Programfördjupning Individuellt val + gymnasiearbete
1150 p 300 p 450 p 300 p 200 + 100 p
Engelska
- En 5 100
- En 6 100
Historia
- Hi 1b 100
Idrott och hälsa
- Idr 1 100
Matematik
- Ma 1b 100
- Ma 2b 100
Naturkunskap
- Nk 1b 100
Religionskunskap
- Re 1 50
Samhällskunskap
- Sh 1b 100
Svenska
- Sv 1 100
- Sv 2 100
- Sv 3 100
Moderna språk
- Mo spr 200
Filosofi
- Filosofi 1 50
Psykologi
- Psykologi 1 50


Geografi
- Ge 1 100
Historia
- Historia 2 100
Religionskun.
- Re 2 50
Samhällskun.
- Sh 2 100
- Sh 3 100Engelska
- En 7 100
Matematik
- Ma 3b 100
Samhällskunskap
- Int ekonomi 100


- Franska
- Tyska
- Spanska
- Design
- Sång
- Körsång
- Scenisk gestaltning
- Estetisk      kommunikation
- Idrott och hälsa 2
- Idrott specialisering
- Mental träning
- Internationella  relationer
- ProgramhanteringSök till gymnasiet