Behandling av personuppgifterTill elever och vårdnadshavare i grundskolan och gymnasieskolan 

Behandling av personuppgifter

Enskilda Gymnasiet behandlar elevers personuppgifter för elevadministration. För elever som är under 18 år behandlas även uppgift om vårdnadshavare och eventuellt annan anhörig.

Personuppgifter som registreras är bland annat namn på elever och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, klass- och grupptillhörighet, personnummer och betyg. Uppgifterna om personnummer, namn och adress hämtas från folkbokföringen.

Det är uppgifter, som behövs för det elevadministrativa arbetat i skolan och som följer av lag eller annan författning. Till elevadministration räknas till exempel betygsdokumentation, närvaro/frånvaroregister, underlag till utvecklingssamtal, elevkonton i skolans nätverk, anhöriglistor, studiestödsrapportering till CSN, skolhälsovård och framställande av interkommunal ersättning.

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas hos oss genom att vända dig till skolan.

Upptäcker du att en personuppgift som handlar om dig är felaktig ber vi dig kontakta skolan för att begära rättelse.

Telefonnummer 08-411 20 60
E-post info@enskildagymnasiet.se

Mike Saphir
Rektor

Enskilda Gymnasiet
Tegnérlunden 5
111 61 Stockholm