Naturvetenskaps-
programmet

Teknik och miljö,
människan och djuren

På naturvetenskapsprogrammet får du lära dig hur teknik och miljö fungerar och hur människan och djuren är uppbyggda. Teori varvas med praktiska experiment och förmågan att använda matematik i olika problemställningar utvecklas. Vi vill ge våra elever ett försprång inom naturvetenskapen och matematiken. Matematik 5 är därför en obligatorisk kurs på det naturvetenskapliga programmet.

Naturvetenskapsprogrammet är den bredaste gymnasieutbildningen, den som ger behörighet till flest högskoleutbildningar. Efter vidare studier kan du arbeta inom yrken som till exempel läkare, veterinär, kemist, ingenjör, arkitekt eller ekonom.

Ämnen du läser på naturvetenskapsprogrammet

Gemensamma ämnen

Biologi
Biologi Grundskola Enskilda Gymnasiet

Biologi

Biologi handlar om att studera livet på jorden. På gymnasiets N-program innebär detta till exempel att du läser om livets utveckling och mångfald, ärftlighetens mekanismer och människokroppens olika organsystem.

Vi på EG vill få dig att känna att ämnet biologi är viktigt. Undervisningen syftar till att du utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att du utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället, t.ex. för livskvalitet och hälsa genom medicinen, och för skyddandet av jordens ekosystem genom ekologin.

Efter avslutad skolgång på N-programmet har du läst kurserna Biologi 1 (100p) och Biologi 2 (100p). Du är då väl förberedd för alla studier med biovetenskaplig inriktning vid universitet och högskolor.

De läroböcker vi använder på EG är Iris Biologi 1 och Iris Biologi 2 av Anders Henriksson. Läroböckerna kompletteras med t.ex. artiklar om nya forskningsrön. Aktuell forskning kan även presenteras genom forskarbesök i klasserna. Studiebesök klassvis eller i mindre grupp ingår i kurserna.

Studiebesöken gäller institutioner eller utställningar. I kursen Biologi 1 görs en exkursion för att undersöka ett ekosystem.

Kursen Biologi 1 läses i årskurs 2. Den lärarledda undervisningen varje vecka fördelas på en lektion (60 min) med helklass och en laboration (60 min) med halvklass. Kursen Biologi 2 läses i årskurs 3. Två lektioner (2x60 min) med helklass varje vecka samt en laboration (60 min) i halvklass varannan vecka.

Hemuppgifter av olika slag och omfattning ges regelbundet, och dessa redovisas skriftligt eller muntligt. Dina kunskaper kommer att bedömas kontinuerligt under lektionsgenomgångar och diskussioner i klassrummet. Förberedda prov ges varje termin.

Biologi Kurskoder: BIOBIO01, BIOBIO02 Poäng: Biologi 1 100 p, Biologi 2 100 p
Engelska
Engelska Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Engelska

Som elev på Enskilda Gymnasiet har du förmånen att läsa gymnasiets alla tre kurser i engelska då detta är en del av vår profil. På skolan arbetar vi med elevaktiva arbetssätt och erbjuder stor variation i undervisningen och har fokus på att alla våra elever skall vara väl förberedda inför studier vid universitet och högskolor runt om i världen. Vi har på skolan en fin tradition av elever som kommer in på högt rankade universitet så som Oxford University, Cambridge University och Ivy League-universiteten i USA och våra elever är, efter tre år på EG, väl förberedda för att möta studier som helt sker på engelska.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla språkets alla olika delar men vi lägger extra fokus på läsandet och skrivandet i samtliga kurser. Detta innebär bland annat att du som elev läser flera romaner under kursens gång – allt ifrån de gamla klassikerna, som utgör en kraftfull stomme i vår undervisning, till nyutkommen litteratur.

Vi är fyra lärare på tre klasser vilket innebär att du som elev går i en mindre grupp och därmed får mer tid i klassrummet till hjälp och till att träna och utveckla din muntliga kompetens. Vid behov sker nivågruppering av klasserna.
Fysik
Fysik Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Fysik

Utbildningen syftar till att eleverna skall inhämta fördjupade kunskaper och färdigheter, vilka behövs för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik. Med dessa kunskaper kan eleverna uppleva glädjen i att kunna förstå och förklara olika fenomen i omvärlden.

Fysik på gymnasiet skiljer sig från fysik på grundskolan genom att vara mer teoretisk med inriktning mot begreppsbildning. Man arbetar mycket med problemlösning, både numeriskt och algebraiskt. Fysik är också ett praktiskt ämne, vilket i hög grad visas under elevlaborationerna som är mer omfattande än vad som är fallet på grundskolan.

För att eleven skall få god träning i fysikens praktiska sida och därigenom få bättre förståelse för dess teoretiska, har vi på Enskilda Gymnasiet satsat på halvklasslektioner 1 gång per vecka för laborationer och demonstrationer. Fysik läser endast NV-eleverna.

Fy1 är på 150 poäng och det läser vi de tre första terminerna samt en bit in på termin 4.
Fy2 är på 100 poäng och det läser vi de resterande terminerna.

Kurskoder: FY1201, FY1202
Historia
Historia Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Historia

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Undervisningen i historia på EG syftar till att eleverna breddar och fördjupar sitt historiemedvetande. Vi använder historisk metod, samt källkritik och undersöker olika tolkningar och perspektiv på det förflutna och dess förändringsprocesser.

Historia 1b är obligatoriskt för alla elever i årskurs 2 på gymnasiet. Samhällsvetarna läser dessutom Historia 2a. 

Historia 1b, 100 poäng, HISHIS01b
Historia 2a, 100 poäng, HISHIS02a
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Läs mer om idrott och hälsa på Skolverkets hemsida.
Kemi
Kemi Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Kemi

Kursen Kemi 1 på 100p läses under årskurs 1 och kursen Kemi 2 på 100 p under åk 2. Kemi 2 är obligatoriskt för alla elever som följer Naturvetenskapsprogrammet med naturvetenskaplig inriktning.

Under samtliga terminer har eleverna 2 helklasstimmar á 60 + 80 minuter i veckan och ett lektionspass i halvklass á 60 minuter varannan vecka. På halvklasspassen görs ofta laborationer men de ägnas också åt räkneövningar och individuell anpassning av undervisningen. Denna kan både bestå i att stimulera duktiga elever som att ge stöd åt elever som har behov av det. Laborationerna följer teorikursen och syftar till att öka förståelsen samt underlätta inlärningen. Eleverna får en noggrann terminsplanering, läxor varje vecka och två prov per termin. Kurs 1 avslutas med ett kursprov som Skolverket tillhandahåller.

Undervisningen läggs på hög nivå i syftet att förbereda eleverna för högskolestudier samt att skapa ett intresse för kemi och relaterade ämnen. Vissa laborativa moment görs i samarbete med KTH och Stockholms Universitet. Kursen, läromedlen och lärarinsatsen utvärderas i slutet av varje termin.

Det ordnas studiebesök och laborationer på universitet och högskola. Efter genomgången kemiundervisning vid Enskilda Gymnasiet skall eleverna stå väl rustade med kunskaper och studieteknik för kommande kemistudier på medicinsk, farmaceutisk, odontologisk eller kemisk/kemiteknisk fakultet vid högskola och universitet. Många elever gör Gymnasiearbete 100 p inom kemi, biokemi eller bioteknikområdet. Detta blir ett intressant komplement till främst kurs Kemi 2.

Kurskoder: KEMKEM01, KEMKEM02
Samtliga kurser omfattar 100 poäng.

Som komplement till undervisningen och för att få eleverna att bli "naturvetare" får eleverna redovisa vetenskapliga artiklar, följa miljödebatten i media samt redovisa olika projekt inför klassen. Eleverna tränas i att ha ett tvärvetenskapligt synsätt och stor vikt läggs vid att aldrig glömma de humanistiska aspekterna på naturvetenskapliga företeelser. Vår undervisning syftar till att dels ge eleverna goda kemikunskaper, dels kunskaper så att de kan delta i diskussioner om miljö- och energifrågor med väl underbyggda argument.
Matematik
Matematik Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Matematik

Utbildningen syftar till att eleverna skall uppleva glädje i att utveckla sin matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem. På detta sätt vill vi få eleven att erfara matematikens skönhet och logik. Vår målsättning är även att alla elever skall tycka att ämnet är roligt, meningsfullt och viktigt för fortsatta studier och för livet efter skolan.

Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på de kunskaper eleverna uppnått i grundskolan och innebär en breddning och fördjupning av ämnet. 

Utbildningen syftar till att ge goda kunskaper för fortsatta studier. Utbildningen i matematik syftar också till att eleverna skall kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem - både muntligt och skriftligt. Detta för att självständigt kunna ta ställning i frågor som är viktiga både för dem själva och samhället, t.ex. etiska frågor och miljöfrågor. Gymnasiekurserna ger en god grund i arbete med statistik, och tar också upp de olika problem som finns kring redovisning av statistik i t ex media. 

I slutet av varje kurs görs ett nationellt prov.

Kurserna som ges på det naturvetenskapliga programmet heter Matematik 1c, 2c, 3c, 4 och 5.
Kurskoderna är MATMAT01c-MATMAT05.

Kurserna som ges på samhällsprogrammet heter Matematik 1b, 2b, 3b, 4
Kurskoderna är MATMAT01b, MATMAT02b, MATMAT03b, MATMAT04 (den sista ges som individuellt val).

Samtliga kurser omfattar 100 poäng.
Matematik 4
Matematik 4 Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Matematik 4

Matematik 4 bygger vidare på Matematik 3b eller 3c och innehåller trigonometri och differential- och integralkalkyl. Kursen utgör lämplig grund för fortsatta studier inom såväl beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap som inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. 

Kursen är obligatorisk i det naturvetenskapliga programmet, och ges som ett individuellt val för det samhällsvetenskapliga programmets trejde årskurs.

Kurskod:MATMAT04
Poäng: 100
Matematik 5
Matematik 5 Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Matematik 5

Matematik 5 bygger vidare på matematik 4, och ger eleverna tillfälle att tillämpa sina kunskaper från tidigare kurser med fokus på att tillämpa differentialekvationer, diskret matematik och problemlösning inom naturvetenskapliga ämnen. 

Kursen innehåller grunderna i talteori och bevisföring med induktionsbevis, vilket ofta är de första delarna som tas upp i eftergymnasial utbildning inom teknik eller naturvetenskap.

I Matematik 5 läggs stort fokus vid det formella matematiska språket, och utgör även i den aspekten en god grund för vidare studier.

Kurskod:MATMAT05
Poäng: 100
Religionskunskap
Religionskunskap Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Religionskunskap

Alla elever i åk 3 läser religionskunskap Re 1201 50p. S-klassen fortsätter med 50p RELREL02.

I åk 3 studerar de stora världsreligionerna. Vi studerar likheter och olikheter, ser hur religionerna tillämpas i praktiken.

Vi studerar etik och tolkningar av de olika etiska modellerna. Vi besöker någon religiös institution eller museum. Vi arbetar med att se religionens koppling till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet

För S3 finns tid till fördjupningar om nyreligiösa rörelser, etik och livsåskådningar.
Samhällskunskap
Samhällskunskap Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Samhällskunskap

I På Enskilda Gymnasiet handlar samhällskunskap om att få förståelse för vår omvärld.

Genom att använda sig av olika begrepp, teorier, modeller och metoder kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Politiska, sociala och ekonomiska problem samt frågor om makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna studeras under kurserna.

Både natur- och samhällsvetenskapsprogrammet läser Samhällskunskap 1. Det går även att läsa en mängd fördjupningar där olika samhällsfrågor studeras på en mer avancerad nivå.

Samhällsvetenskapsprogrammet läser också Samhällskunskap 2 och 3 samt Internationell Ekonomi obligatoriskt. De kan även välja till Internationella Relationer och Naturvetenskapsprogrammet kan läsa både Internationella Relationer och Internationell Ekonomi som individuellt val.

Vi arbetar med varierande examinationsformer alltifrån rollspel, seminarier, debatter och vetenskapliga rapporter för att eleverna skall bli väl förberedda för högre studier. Vi ordnar spännande studiebesök och får besök av inspirerande gästföreläsare.

Kurskod: SAMSAM01b, SAMSAM02, SAMSAM03, SAMINE0, SAMINR0
Poäng: Samhällskunskap 1 100p, Samhällskunskap 2 100p, Samhällskunskap 3 100p 
Svenska
Svenska Naturvetenskapsprogrammet Enskilda Gymnasiet

Svenska

- fyra lärarledda lektioner i veckan, varav en halvklass i åk. 1
- undervisning ges alla terminer under tre år
- nära samarbete med skolans bibliotek och speciallärare
- teater- och författarbesök
- litteraturen i centrum
- processinriktat skrivande
- vilja och våga tala

I svenskundervisningen på Enskilda Gymnasiet sätter vi litteraturen i centrum. Genom litteraturläsningen får våra elever möjlighet att lära känna sig själva, sin samtid och det sammanhang som vi befinner oss i. Våra elever läser både modern och klassisk litteratur. Som en självklar del av ämnet har vi också återkommande författarbesök. Under det senaste året har våra elever bland andra träffat Jonas Hassen Khemiri, Dilsa Demirbag-Sten, Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg. 

Litteraturläsning är en viktig källa för elevernas skrivande. Det är genom läsandet som eleverna utvecklar sitt skrivande. På Enskilda Gymnasiet tränas elevernas skrivförmåga, så att de ska kunna använda sitt skriftspråk för både lärande och tänkande i sina studier och därefter i yrkeslivet. Arbetet med det skrivna ordet utgår från skrivprocessen, vilken innebär att texten skapas genom en process av utkast, respons och bearbetning till färdig produkt.

Målet för talundervisningen är att alla våra elever ska vilja och våga tala på varje lektion inte bara i svenska utan även i matematik, engelska, idrott, samhällskunskap, naturkunskap, kemi, biologi och moderna språk. Vi arbetar därför med den klassiska retoriken på ett lekfullt sätt genom drama, debatter och diskussioner. Våra elever lär sig behärska retorikens grunder för att bli övertygande talare i yrkeslivet, till vardags och till fest. Det vill säga i alla sammanhang där deras talförmåga ska användas. 

Kurskod: SVESVE01-03.
Poäng: 100 vardera för svenska 1, 2 och 3

Individuella val

Språk

Moderna språk 4 (tyska, franska, spanska)

Moderna språk 5 (tyska, franska, spanska)

Moderna språk 6 (tyska, franska, spanska)

Svenska: Retorik

Musik

Körsång 1 - 2

Sång

Matematik

Matematik specialisering

Samhällsämnen

Internationell ekonomi

Internationella relationer

Estetiska ämnen

Design

Estetisk kommunikation

Formgivning 

Scenisk gestaltning 

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 2

Mental träning

Programstruktur

Gymnasiegemensamma
ämnen
Programgemensamma ämnen Inriktning
naturvetenskap
Programfördjupning Individuellt val
+ gymnasiearbete
1150 p 450 p 400 p 200 p 200 + 100 p
Engelska
En 5        100
En 6        100
Historia
Hi 1b     100
Idrott och hälsa
Idr 1       100
Matematik
Ma 1c     100
Ma 2c     100
Ma 3c     100
Religionskunskap
Re 1         50
Samhällskunskap
Sh 1b     100
Svenska
Sv 1        100
Sv 2        100
Sv 3        100
Biologi
Bi 1             100
Fysik
Fy 1             150
Kemi
Ke 1            100
Moderna språk
Mo spr        100Biologi
Bi 2     100
Fysik
Fy 2     100
Kemi
Ke 2     100
Matematik
Ma 4    100Engelska
En 7      100
Matematik
Ma 5     100
Design
Ensemble
Estetisk kommunikation
Franska 4, 5, 6
Idrott och hälsa 2
Internationell ekonomi
Internationella relationer
Körsång 1, 2
Matematik specialisering
Mental träning
Scenisk gestaltning
Spanska 4, 5, 6
Svenska retorik
Sång
Tyska 4, 5, 6