Grundskola

Om grundskolan

Vi erbjuder undervisning från år 7 till och med år 9

Enskilda Gymnasiet är en skola med god ordning. Eftersom vi tycker att det är viktigt att skapa ett bra studieklimat, har vi tydliga ordningsregler. Hos oss börjar lektionen i tid. Lärare och elever kommer väl förberedda och i klassrummet råder studiero. Tillsammans med föräldrar som delar vår syn på lärande och ordning, uppnår vi kunskapsmålen lättare.
Vi förbereder eleven för vidare studier på gymnasiet. Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till vilket gymnasium som helst. Våra lärare vet vad som väntar på gymnasiet och lägger grunden för en naturlig övergång.

På Enskilda Gymnasiet har vi hög lärartäthet och hel skoldag med lärarledda lektioner. Våra undervisningstimmar är viktiga, och vi ställer höga krav på närvaro. I engelska och matematik har vi mindre undervisningsgrupper för att kunna se den enskilde eleven.
Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad. Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk. Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa. I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens kreativa sida har vi förutom bild, musik och slöjd även drama på schemat. 

Enskilda Gymnasiet är en relativt liten skola. På vår skola har elever, lärare och skolledning nära till varandra. Det skapar trygghet och stort engagemang. 
Vi håller föräldrar och vårdnadshavare väl informerade. Tack vare Schoolsoft kan föräldern via nätet enkelt följa elevens närvaro, hemuppgifter och resultat. Genom Schoolsoft kan elev och föräldrar kontinuerligt följa planeringen i varje ämne, kontrollera närvaron och se resultat på inlämningsuppgifter och prov. Varje termin tar elev och förälder också emot skriftliga omdömen och träffar ämnesläraren för ett utvecklingssamtal.


Vi håller på traditioner. Enskilda Gymnasiet har en lång historia och ligger i en vacker byggnad från 1913 vid Tegnérlunden. Våra elever deltar i flera idrottsutbyten med andra skolor och varje jul och sommar samlas hela skolan och föräldrarna i kyrkan för att fira en stämningsfull avslutning.

Enskilda Gymnasiet är inte en vinstdrivande skola. 

Vi erbjuder undervisning från år 7 till och med år 9

Enskilda Gymnasiet är en skola med god ordning. Eftersom vi tycker att det är viktigt att skapa ett bra studieklimat, har vi tydliga ordningsregler. Hos oss börjar lektionen i tid. Lärare och elever kommer väl förberedda och i klassrummet råder studiero. Tillsammans med föräldrar som delar vår syn på lärande och ordning, uppnår vi kunskapsmålen lättare.
Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad. Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk. Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa. I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens kreativa sida har vi förutom bild, musik och slöjd även drama på schemat. 

Enskilda Gymnasiet är en relativt liten skola. På vår skola har elever, lärare och skolledning nära till varandra. Det skapar trygghet och stort engagemang. 
Vi håller föräldrar och vårdnadshavare väl informerade. Tack vare Schoolsoft kan föräldern via nätet enkelt följa elevens närvaro, hemuppgifter och resultat. Genom Schoolsoft kan elev och föräldrar kontinuerligt följa planeringen i varje ämne, kontrollera närvaron och se resultat på inlämningsuppgifter och prov. Varje termin tar elev och förälder också emot skriftliga omdömen och träffar ämnesläraren för ett utvecklingssamtal.
Vi håller på traditioner. Enskilda Gymnasiet har en lång historia och ligger i en vacker byggnad från 1913 vid Tegnérlunden. Våra elever deltar i flera idrottsutbyten med andra skolor och varje jul och sommar samlas hela skolan och föräldrarna i kyrkan för att fira en stämningsfull avslutning.

Enskilda Gymnasiet är inte en vinstdrivande skola. 

Ämnen

Ämnen som vi undervisar i för grundskole-elever.
Bild
Bild Grundskola Enskilda Gymnasiet

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
- skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
- undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Lektionerna är 80 minuter långa och undervisningen sker i halvklass vår/höst- termin i årskurs 7,8. I årskurs 9 är lektionerna 120 minuter långa.
Biologi
Biologi Grundskola Enskilda Gymnasiet

Biologi

Studera livet på jorden - och dig själv.

Utvecklingen av livets myllrande mångfald, hur egenskaper kan ärvas, varför djuren beter sig som de gör och hur din kropp är uppbyggd och fungerar är exempel på vad du kommer att studera i ämnet biologi.

Vi på EG vill få dig att känna att ämnet biologi betyder mycket för din kunskapsutveckling och hoppas kunna bidra till att du får en ökad insikt i viktiga natur- och miljöfrågor.

Du läser biologi alla tre åren på högstadiet. En lektion (40 min) med helklass varje vecka samt en laboration (40 min) i halvklass varannan vecka.

Hemuppgifter av olika slag och omfattning ges regelbundet, och dessa redovisas skriftligt eller muntligt. Dina kunskaper kommer att bedömas kontinuerligt under lektionsgenomgångar och diskussioner i klassrummet. Förberedda prov ges varje termin.
Drama
Drama Grundskola Enskilda Gymnasiet

Drama

I grundskolan har alla elever 40 min i veckan i ämnet drama, vilket syftar till att ge eleverna tillfälle att träna sin förmåga inom bland annat koncentration, samarbete och improvisation. Eleverna får möta drama som ämne genom både kreativa och lustfyllda övningar vilka även syftar till personlig utveckling. Under hela läsåret kommer eleverna att öva på och utveckla förmågan att använda röst och kropp som uttrycksmedel. Röstträning och presentation inför publik ser vi som en viktig förberedelse inför framtida yrkesutövande men är också en grundläggande färdighet av betydelse för andra skolämnen.
Engelska
Engelska Grundskola Enskilda Gymnasiet

Engelska

Vårt mål med engelskundervisningen i grundskolan är bl.a. att förbereda eleverna för de teoretiska programmen på gymnasiet.

Vi arbetar med momenten tala, lyssna, lära och skriva på ett omväxlande och stimulerande sätt. Lektionstiden utnyttjas väl och eleverna delas in i mindre undervisningsgrupper. Vi ger stöd till elever som behöver extra hjälp samt stimulans till elever med engelskspråkig bakgrund.
Fysik
Fysik Grundskola Enskilda Gymnasiet

Fysik

Fysik läses i årskurs 7, 8 och 9 med en helklasslektion och en halvklasslektion varje vecka.

Fysik är ett ämne där man studerar en mängd olika företeelser:
- Elektricitet och magnetism
- Ljud och ljus
- Kraft, energi och värme
- Atomer och atomkärnor
- Jordens atmosfär och universum

Undervisningen syftar till att eleven ska lära sig grundläggande begrepp inom ovan uppräknade områden. I fysikundervisningen är experiment centrala, och vi använder därför halvklasslektionen i stor utsträckning till elevlaborationer.
Geografi
Geografi Grundskola Enskilda Gymnasiet

Geografi

I en globaliserad värld tvingas vi alla fundera över jordens resurser och hur vi skall använda dem.

Här på EG studerar vi ämnet i åk 7 till 9.

Vi arbetar bl.a. med hållbar utveckling, klimatfrågan, naturgeografi och gör exkursioner, besöker Naturhistoriska Riksmuseet m.m.

Eleverna arbetar med grupparbeten, fördjupningsuppgifter, ser film m.m.
Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap Grundskola Enskilda Gymnasiet

Hem- och konsumentkunskap

Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa kunskaper har för människa, samhälle och natur. Utbildningen ger erfarenheter av social gemenskap, mat och måltider, boende och konsumentekonomi samt ger möjligheter att uppleva sammanhang och arbetsglädje. Syftet är att ge erfarenheter och förståelse av de dagliga handlingarnas och vanornas betydelse för ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande.

I det dagliga livet kommer värderingar till uttryck på olika sätt och konflikter kan uppstå mellan tanke, ord och handling. Genom att praktisera verksamheterna i hushållet, utvecklas medvetenhet om de egna värderingarna och förmåga att göra etiska ställningstaganden. Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för och erfarenheter av att fatta beslut i de valsituationer som uppstår i ett hushåll. Ämnet utvecklar förmågan att ur ett hushållsperspektiv värdera och hantera det ökade flödet av information och reklam. Syftet är att utifrån kunskaper om samspelet mellan hushåll, samhälle och natur kunna möta förändringar, ta ansvar och agera.
Historia
Historia Grundskola Enskilda Gymnasiet

Historia

Historieämnet är spännande och intressant och fångar allas intresse. Vi på EG läser historia från åk 7 till 9.

I åk 7 till 9 läses ämnet i kronologisk ordning från antiken fram till modern tid. Här använder vi film vid olika moment ex. vid världskrigen.

Vi blandar undervisningen med föreläsningar, eget arbete, studiebesök, fördjupningar, stadsvandringar, grupparbeten m.m.
Då skolan ligger centralt i Stockholm har vi god tillgång till museer och utställningar.
Idrott och hälsa
Idrott Grundskola Enskilda Gymnasiet

Idrott och hälsa

- God kamratskap och samarbetsförmåga
- Personligt engagemang
- Ordning och stil

Denna anda har bland annat bidragit till de idrottsliga framgångar enskilda elever och skollag haft både på hemmaplan och vid de idrottsutbyten vi har med andra skolor. Vi hoppas att just DU kommer att bidra till att befästa denna goda EG-anda.

Ämnet idrott har ett brett hälsoperspektiv. Idrott/hälsa ger eleven ökad kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur man genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande. Syftet med ämnet idrott/hälsa är att eleven skall hitta olika sätt att bedriva en individuellt anpassad fysisk träning. Ämnet skall vidare utveckla elevens motoriska och fysiska förmåga och skapa en förståelse och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor.

Hälsa är en enhet som innehåller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och som kan leda till högre livskvalitet. Eleven skall få fördjupade kunskaper om kost, motion och ergonomi samt drogers och dopingpreparats skadliga inverkan. Ämnet idrott/hälsa är fostrande i den mening att varje elev ges möjlighet att träna på att organisera och leda en grupp i olika aktiviteter. Ämnet ger även eleven träning och insikt i begreppet "fair play". Skollag sätts upp i ett flertal idrotter.

På EG har vi förutom den ordinarie undervisningen i ämnet idrott även en omfattande skolidrottsverksamhet på frivillig basis. Verksamheten innefattar extraträning i såväl utomhus- som inomhusidrotter. Vad gäller bollsporterna finns återkommande klassturneringar. Under läsåret hinner vi även med att ha traditionsenliga idrottsutbyten med våra vänskolor. Vi tävlar i följande idrottsgrenar: fotboll, golf, friidrott, basketboll, volleyboll, innebandy, bandy på is, tennis, bordtennis och badminton. I dessa sporter förekommer även skolmästerskapstävlingar.

Skol-IF
Skolidrottsföreningen på EG är synnerligen aktiv och har representanter i Skol-IFs styrelse från såväl grundskolan som gymnasiet. Vår omfattande skolidrottsverksamhet inkluderar interna klassturneringar i badminton, basketboll, fotboll, innebandy, volleyboll samt golf och pingistävlingar.
Kemi
Kemi Grundskola Enskilda Gymnasiet

Kemi

Kemi läses i åk 8 och åk 9, och vi använder boken TitaNO. I åk 8 har eleverna en helklasstimme och en halvklasstimme varje vecka.

Till helklasslektioner ges alltid läxa som läraren gått igenom veckan innan. Läxan förhörs varje vecka muntligt eller skriftligt. Stort fokus läggs på att repetera kursen kontinuerligt.

Två prov per termin är gemensamma för bägge klasserna. I proven testas elevens bestående kunskaper i ämnet. Det är inte alla prov som är skriftliga, även laborativa prov kan förekomma samt redovisningar i grupp eller individuellt. I nian ger Skolverket ett NO-prov, antingen kemi, biologi eller fysik. Därför är det viktigt att eleverna är förberedda i alla ämnena.

Halvklasstimmarna då eleverna laborerar själva går hand i hand med teoriundervisningen för att ge ökad förståelse. Eleverna får även lära sig att redovisa sitt laborativa arbete skriftligt med laborationsrapporter. En stor del av förståelsen kommer av att själv reflektera, analysera och diskutera laborationerna. En del av dessa betygsätts.

Högstadiets kemiundervisning vid EG har en dubbel målsättning: Då nästan alla elever på vårt högstadium fortsätter på N-eller S-program är kursen upplagd med tanke på gymnasieförberedelse och har utökats med teoretisk kemi. Betyg sätts dock med utgångspunkt från "normalkursens innehåll" och de rådande betygskriterierna.
Matematik
Matematik Grundskola Enskilda Gymnasiet

Matematik

Vi arbetar med kreativa problemlösande aktiviteter men även med traditionell basräkning. Kunskaper om matematikens grundbegrepp, metoder och uttrycksformer är viktigt för alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar. Vi strävar efter varierade undervisningsformer, anpassade efter grupperna. Av två grundskoleklasser bildar vi tre grupper i matematik, då mindre grupper ger mer tid per elev för läraren - vilket är något vi ser är en framgångsfaktor för våra elever. I de fall då vi har tre klasser i en årskurs bildar vi fyra grupper i matematik.

Goda resultat i matematik förutsätter att eleverna kontinuerligt arbetar med matematik hemma - gärna i samverkan med föräldrarna, och vi strävar efter att i schemat fördela matematikundervisningen över hela veckan för att bidra till kontinuitet i elevernas arbete med matematiken. Vi använder oss av läxor, diagnoser och prov för att ge eleverna återkoppling på vad de behöver träna extra på, och vad de redan har goda färdigheter i. I slutet av årskurs 9 genomförs det nationella provet.

Vi tycker det är viktigt, att eleverna inte bara i skriftlig form utan även muntligen med hjälp av det matematiska symbolspråket skall kunna redogöra för matematiska tankegångar. Att redovisa matematiska frågeställningar och problem är något vi arbetar mycket med.
Moderna språk
Moderna språk Grundskola Enskilda Gymnasiet

Moderna språk

Att behärska ett språk är roligt, berikande och oerhört viktigt i dagens internationella samhälle.
Vår filosofi
Våra elever, som kommer att leva och arbeta i en internationell miljö, behöver goda kunskaper i minst ett språk till förutom engelskan.

På högstadiet erbjuder vi kurser i franska, spanska och tyska. Vår målsättning är att lägga en god grund för fortsatta språkstudier på gymnasiet. I undervisningen försöker vi skapa ett stimulerande och kreativt inlärningsklimat med moderna läromedel, tidningar, nyheter, Internet mm. Vi läser och pratar om intressanta och aktuella händelser och lär oss om samhällsförhållanden. Mycket tid läggs åt kommunikation i form av rollspel.

Vägen är ibland mödosam, men glädjen att kunna kommunicera med andra människor är den stora belöningen.

Alla våra elever läser ytterligare ett språk utöver engelskan. Detta språk läser man i årskurs 7, 8 och 9, vilket motsvarar moderna språk 2.

Beroende på efterfrågan erbjuds våra elever i årskurs 8 och 9 att läsa ytterligare ett språk inom ramen för elevens val, vilket motsvarar moderna språk 1. 
Musik
Musik Grundskola Enskilda Gymnasiet

Musik

Musikundervisningen strävar efter att i första hand utveckla människor - inte musiker.

Målet är att eleven utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik. Stor vikt läggs vid instrumentalundervisning (främst på gitarr, ukulele och rytminstrument) samt sång och rörelse. Målet är att samtliga elever ska behärska ett instrument på "lägereldsnivå" -att kunna sjunga och spela samt att kunna leda och samspela med andra i ett socialt sammanhang.

Skapandet intar en central position i skolans musikundervisning. Undervisningen bedrivs i huvudsak med ett skapande arbetssätt. Detta ger stort utrymme för reflektion, såväl enskild som tillsammans med gruppen, och innebär en nära koppling mellan de tre grundpelarna för lärande: perception-produktion-reflektion. Ett skapande arbetssätt ställer krav på den enskilde elevens egna aktiva medverkan och påverkan. Arbetet kan bedrivas i olika former: i storgrupp, ensemble, parvis och enskilt.
Religionskunskap
Religionskunskap Grundskola Enskilda Gymnasiet

Religionskunskap

Det mångkulturella samhället har ökat behovet av kunskap och förståelse för olika religioner. Vi diskuterar etiska frågor och olika livsåskådningar.

Läses från åk 7 till 9.

Förutom den vanliga undervisningen besöker vi kyrkor, religiösa samfund, utställningar och har även besök på skolan från olika religiösa grupper.
Samhällskunskap
Samhällskunskap Grundskola Enskilda Gymnasiet

Samhällskunskap

Samhällskunskapsämnet är viktigt och engagerar oss alla.

Läses från åk 7 till 9.

Vi använder närmiljön i undervisningen ex. studiebesök på tidningar, riksdag, stadshuset m.m.

Vi har även regelbundna besök från olika organisationer som arbetar inom ANT-området.

Vi arbetar kontinuerligt med nyhetsrapportering med de yngre eleverna.
Svenska
Svenska Grundskola Enskilda Gymnasiet

Svenska

Som elev på Enskilda Gymnasiet kommer du att märka att ämnet svenska ligger som grund för dina studier i skolans samtliga ämnen. Du tränar din förmåga att skriva korrekt samt att tala inför grupp. Det gör du genom stimulerande och insiktsfulla övningar.

Skriva: Grammatiska och språkliga färdigheter tränar du genom att skriva varierande texttyper. Fantasi och kreativa inslag tränas i den fria texten som saga, novell och även lyrik. Tidningsspråk, reportage och uppbyggnad av texter av mer utredande form, tränar vi genom process och skrivteknik anpassat till texten. Du ska kunna skriva olika typer av texter.

Muntlig framställning: Du övar retorik och presentationsteknik. Du tränar även din förmåga att framträda inför grupp, genom att dramaövningar på ett naturligt och kreativt sätt vävs in i undervisningen. Redovisningsprojekt görs även i samarbete med övriga ämnen, där du får tillfälle att tillämpa dina kunskaper.

Litteratur: Du kommer att uppleva att litteraturen har en central roll. Den språkliga utvecklingen främjas genom att du tidigt får läsa texter inom olika genrer. Den analytiska förmågan tränar du i skrift och boksamtal, där vi diskuterar det lästa och det upplevda. Vi vill att du ska utveckla lust till läsandet och därmed ha ett naturligt och nyfiket förhållande till litteratur.

Kultur: Du kommer att få gå på teater och se film . Upplevelserna kan du sedan arbeta vidare med i svenska och andra ämnen.
Teknik
Teknik Grundskola Enskilda Gymnasiet

Teknik

Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening teknik. Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet är att öka förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra livsvillkor förändras. Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människa, samhälle och natur. Särskilt tydligt blir detta när tekniken är stadd i snabb utveckling.

Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av tekniska föremål, som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som möjligt göra vardagstekniken begriplig och synlig är därför ytterligare ett syfte. Detta innefattar alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till moderna apparater och komplicerade transportsystem. Tekniska kunskaper blir i allt högre grad en förutsättning för att kunna bemästra och använda den teknik som omger oss. Som medborgare i ett modernt samhälle behöver man en grundläggande teknisk kompetens, som man dessutom ständigt måste kunna utvidga och anpassa.

Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad etiska spörsmål som berör grundläggande värderingar, till exempel vad gäller teknikens konsekvenser för miljön. Också många andra sidor av tillvaron, som arbetsliv, boende och fritid, påverkas av tekniken.

Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt - så också omgivningens syn på flickors respektive pojkars roller i tekniska sammanhang. Ett syfte med teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett medvetet och allsidigt kunskapssökande i utbildningen.  
Slöjd
Textilslöjd Grundskola Enskilda Gymnasiet

Slöjd

Slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp deras skapande, manuella och kommunikativa förmåga.

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. Att kunna värdera och bedöma formgivning och funktion är ett återkommande behov i det dagliga livet.

Ämnet skall lägga en grund för nytänkande och nyskapande.Utbildningen skall också, genom kännedom om slöjdtraditioner både förr och nu, ge insikter i vardagshistoria och jämställdhetsfrågor. I ett vidare perspektiv syftar slöjdämnet även till att skapa medvetenhet om olika kulturers hantverkstraditioner.