Elevkåren

Om kåren

"Vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt. Vi gör alltid vårt bästa och bryr oss extra mycket."

EG:s devis är grunden för Enskilda Gymnasiets elevkår, och med den i åtanke bedrivs all verksamhet.

Elevkåren utgörs av kårens medlemmar, och kårens verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang. Medlemmarna utgörs av de inskrivna elever på Enskilda Gymnasiet som väljer att gå med i elevkåren.

Elevkårsstyrelsen har en samordnande funktion för de föreningar, utskott och kommittéer som bedriver elevkårens verksamhet, och förvaltar de resurser som krävs för att dessa organ ska kunna bedriva sin respektive verksamhet. Skolans föreningsliv får stöd av styrelsen och ger medlemmarna möjligheten att vara föreningsaktiva och göra sin tid på skolan ännu mer stimulerande.

Elevkårens syfte är att på bästa sätt tillvara ta medlemmarnas engagemang, och med detta engagemang skapa en möjlighet för medlemmarna att göra sin tid på skolan så bra som möjligt. Följaktligen är elevinflytandet såväl stort, som nödvändigt, i Enskilda Gymnasiets elevkår.

Vänliga hälsningar,
Elevkårsstyrelsen

Kontakta Enskilda Gymnasiets elevkårsstyrelse

Vill du kontakta Enskilda Gymnasiets elevkårsstyrelse kan du göra det via vår emailadress.

Organisation

Eleverna

Eleverna: är elevkåren. De är utgångspunkten för elevkårens verksamhet och även de som är verksamma i elevkåren. Eleverna kan ansöka om att starta föreningar, utskott och kommittéer hos styrelsen.

Årsmötet

Årsmötet: är organisationens högst beslutande organ.

Styrelsen

Styrelsen: är ansvarig inför årsmötet, och de beslut som där fattas. Styrelsen är verksam under ett helt verksamhetsår, tiden mellan två årsmöten. Styrelsen kan ses som organisationens regering.

Rådet

Rådet: I rådet träffas två representanter från varje klass för att diskutera hur klasserna önskar att elevkåren ska bedriva sin verksamhet. Ett råd har till skillnad från ett utskott endast en rådgivande funktion, och får inte verkställa några beslut. Rådet kan ses som organisationens parlament och är verksamhet under ett helt verksamhetsår.

Utskott

Utskott: I utskott kan beslut som styrelsen fattat verkställas.

Kommittéer

Kommittéer: I kommittéer kan beslut som styrelsen fattat verkställas. Kommittéer är tillskillnad från utskott och råd endast verksamma under en kortare period, t.ex. inför studenten, och inte under ett helt verksamhetsår (tiden mellan två årsmöten). Utskott och råd är verksamma under ett helt verksamhetsår.

Föreningar

Föreningar: är flytande i strukturen och är inte underställd något annat organ i organisationen. Föreningar kan söka bidrag av styrelsen för sin verksamhet.

Organisationskarta

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår

Antagen på årsmötet den 18/4 2013.
Uppdaterad av årsmötet 2015-03-12
Organisationsnummer: 802455-7798
Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår
Antagen på årsmötet den 18/4 2013.
Uppdaterad av årsmötet 2015-03-12
Organisationsnummer: 802455-7798

§1 Organisation och Syfte
mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men refereras i fortsättningen till som "Kåren".
mom. 2 Kårens syfte är att tillvarata sina medlemmars ekonomiska, ideella, sociala och fackliga intressen.
mom. 3 Kåren är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden.
mom. 4 Kåren har sitt säte i Stockholm. 

§2 Medlemskap
mom. 1 Alla elever inskrivna på Enskilda Gymnasiet har rätt att bli medlemmar i Kåren.
mom. 2 Kårens målsättning är att alla elever på skolan ska vara medlemmar i Kåren. 

§3 Årsmötet
mom. 1 Årsmötet är Kårens högst beslutande organ.
mom. 2 Årsmötet ska hållas under perioden mars till april varje år.
mom. 3 Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet minst fyra (4) veckor innan årsmötet äger rum. Kallelsen ska göras genom affischer i skolan eller liknande. Kallelsen ska innehålla tid, plats och datum för årsmötet samt information om var man kan ta del av propositioner till årsmötet.
mom. 4 Alla motioner ska vara inlämnade till styrelsen minst två (2) veckor före årsmötet. Alla handlingar det vill säga minst:
• Propositioner
• Motioner och motionssvar
• Revisionsberättelse
• Verksamhetsberättelse
• Bokslut
ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst sju (7) skoldagar före årsmötet
mom. 5 Alla medlemmar i Kåren har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet. Revisorer och valberedning för Kåren har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på årsmötet.
mom. 6 Åtminstone dessa punkter ska behandlas under årsmötet:
• Mötets öppnande.
• Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för årsmötet.
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna.
• Fastställande av dagordning
• Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut.
• Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
• Behandling av propositioner och motioner
• Val av
     o Ordförande.
     o Vice Ordförande
     o Resterande styrelse
     o Revisorer
     o Valberedning
• Årsmötets avslutande
mom. 7 Verksamhetsåret kallas tiden mellan två årsmöten. Redovisningsåret för ekonomin är det vanliga kalenderåret.
mom. 8 Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet ska vara utskrivna, justerade och finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor efter årsmötets slut.
mom. 9 Ett extra årsmöte ska hållas om styrelsen, revisorerna eller en majoritet (mer än hälften) av medlemmarna begär det.
mom. 10 För det extra årsmötet gäller motsvarande stadgar som för det ordinarie årsmötet, med enda skillnaden att det extra årsmötet kan hållas när som helst under året. 

§4 Styrelsen
mom. 1 Styrelsen är ansvarig för Kårens förvaltning och verksamhet mellan årsmötena.
mom. 2 Styrelsen väljs av årsmötet och består av en ordförande, en vice ordförande och ett antal ledamöter.
mom. 3 Styrelsens uppgifter är att:
• Se till att årsmötets beslut verkställs
• Se till att stadgarna följs
• Förbereda nästa års årsmöte och lägga fram verksamhetsberättelse och bokslut samt proposition på verksamhetsplan till årsmötet
• Sköta Kårens ekonomi
mom. 4 Styrelsen sammanträder ifall ordförande, revisorerna eller en majoritet av ledamöterna sammankallar. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.
mom. 5 Om ordföranden avgår, väljer styrelsen en ny ordförande. Kriterier för att vara valbar är medlemskap i kåren samt kandidering för någon av styrelsens poster det senaste årsmötet. Om vice ordförande avgår, väljer styrelsen inom sig en ny vice ordförande.
mom. 6 Kriteriet för att vara medlem av kårstyrelsen är att man ska kunna vara aktiv under ett helt verksamhetsår. 

§5 Omröstning
mom. 1 Om inget annat skrivits i stadgarna gäller enkel majoritet vid omröstning. Alltså krävs mer än hälften av rösterna för att ett förslag ska vinna. Väljer någon att inte rösta, det vill säga att lägga ned sin röst i en fråga så räknas inte denna.
mom. 2 Omröstning sker i första hand per acklamation (ja-rop). I andra hand per votering (handuppräckning) om så begärs och i tredje hand räknas rösterna om rösträkning begärs.
mom. 3 Vid lika röstetal vinner den mening som organets ordförande eller dennes ersättare förespråkar. Ifall denne avstår från att ta det beslutet, eller inte finns på plats, avgörs omröstningen genom lottning. Detta gäller dock inte vid personval.
mom. 4 Vid personval gäller att:
• Varje person som ska väljas måste få egen majoritet, alltså mer än hälften av rösterna.
• Om inte tillräckligt många personer får egen majoritet ska man tillsätta resten av platserna med en andra valomgång, där egen majoritet inte är nödvändig.
• Om flera personer får lika många röster på ett sätt som kan påverka resultatet av omröstningen, ska man genomföra en skiljeomröstning mellan dessa.
• Vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta.
mom. 5 Man får inte rösta för någon annan än sig själv. Man får inte rösta med fullmakt. 

§6 Valbarhet
mom. 1 Alla Kårens medlemmar är valbara till samtliga uppdrag inom Kåren.
mom. 2 Till ledamöter av valberedningen och revision är, förutom Kårens medlemmar, även personer som inte är medlemmar i Kåren valbara. 

§7 Firmateckning
mom. 1 Föreningens firma tecknas gemensamt av styrelsen.
mom. 2 Styrelsen ska inom sig utse två personer till att teckna föreningens firma.
mom. 3 Styrelsen kan även utse medlemmar utanför styrelsen till att teckna föreningens firma. 

§8 Uteslutning
mom. 1 Endast årsmötet kan utesluta en medlem i Kåren ifall denne motverkat Kårens syfte som det kommer till uttryck i stadgan eller på annat sätt allvarligt skadat Kåren.
mom. 2 Beslutet måste tas med minst två tredjedelars majoritet. 

§9 Tolkning av stadgan
mom. 1 Om man inte kan komma överens om hur stadgarna ska tolkas är det styrelsens tolkning som gäller. Styrelsen måste dock höra revisorernas åsikt innan den fattar sitt beslut.
mom. 2 Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där frågan ska avgöras. 

§10 Ändring av stadgan
mom. 1 För att ändra i stadgan krävs två tredjedelars majoritet av årsmötet.

§11 Medlemskap
mom. 1 Alla elever på Enskilda Gymnasiet har rätt att bli medlemmar i Kåren.
mom. 2 Medlem blir man genom att aktivt söka medlemskap i Kåren och betala den medlemsavgift som årsmötet har bestämt.
mom. 3 Medlemskapet avslutas om:
• Medlemmen inte längre studerar vid Enskilda Gymnasiet.
• Medlemmen ansöker om utträde.
• Medlemmen har blivit utesluten ur Kåren. 

§12 Valberedning
mom. 1 Valberedningen består av en ordförande och ett jämnt antal ledamöter.
mom. 2 Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag till årsmötet inför valen av kårstyrelse, revisorer och valberedning.
mom. 3 Valberedningen har rätt att närvara vid all verksamhet Kåren anordnar.
mom. 4 Valberedningens ledamöter får inte ha styrelse- eller revisorsuppdrag inom Kåren. 

§13 Revision
mom. 1 Revisorerna består av ett ojämnt antal ledamöter.
mom. 2 Revisorernas uppgift är att:
• Granska huruvida kårstyrelsen följer stadgan, samt granska kårstyrelsens verksamhet, ekonomiska berättelse och hantering av Kårens räkenskaper.
• Avlämna en revisionsberättelse senast två veckor innan årsmötet.
• Att i revisionsberättelsen ta upp hur de anser att kårstyrelsen skött sina uppgifter som de är skrivna i stadgarna, samt lägga förslag på huruvida den avgående kårstyrelsen ska ges ansvarsfrihet.
mom. 3 Revisorerna har rätt att ta del av alla verksamhet Kåren anordnar samt vid kårstyrelsemötena.
mom. 4 Revisorerna får inte sitta i valberedningen eller kårstyrelsen inom Kåren. 

§14 Utskott och kommittéer
mom. 1 Styrelsen kan under året tillsätta funktionärer, utskott och kommittéer som inför dem ansvarar för olika delar av Kårens förvaltning och verksamhet. Styrelsen är dock alltid ytterst ansvarig inför årsmötet även för den förvaltning och verksamhet de gett i uppdrag åt någon annan att sköta.
mom. 2 Utskott tillsätts för att sköta återkommande uppgifter och verksamheten inom Kåren.
mom. 3 Kommittéer tillsätts för att sköta tillfälliga uppdrag inom Kåren och upplöses av styrelsen eller när uppdraget är slutfört.  

§15 Kårmöten
mom. 1 Kårmöten hålls vid behov
mom. 2 Till kårmöten är alla Kårens medlemmar välkomna

§16 Upplösning
mom. 1 För att Kåren ska kunna upplösas måste det föreslås skriftligen i en motion eller proposition till ett årsmöte.
mom. 2 Om ett årsmöte beslutar att upplösa Kåren ska samma årsmöte besluta vad som händer med Kårens resurser.
mom. 3 Beslut om upplösning måste tas med minst två tredjedelars majoritet, på två på varandra följande årsmöten.

Påverkansutskottet

Elevkårsstyrelsen har bildat ett nytt utskott på EG: påverkansutskottet! Påverkansutskottets uppgift är att samla in elevernas åsikter och förslag på förbättringar av skolan. Därmed kommer en representant från varje klass utses till att veckovis nedteckna eventuella synpunkter och önskemål ang. skolan och maila dessa till: paverkaeg@gmail.com

Med vänlig hälsning
Sophie Malmliden, Påverkansutskottet